Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (dalej „RODO”), Zuzanna Mierzejewska, przedsiębiorca, wpisana do CEIDG pod firmą: „Kreatywne Cuda Zuzanna Mierzejewska, z siedzibą : 02-784, Warszawa, ul Herbsta 1/64, NIP: 95 122 20 270, REGON: 364809538 (dalej „Administrator”), stosować będzie poniższą Politykę Prywatności i Informacyjną (dalej „Polityka prywatności”).

Polityka prywatności związana z ochroną danych osobowych (dalej „Dane”) ma zastosowanie do osób korzystających z serwisu www.ekocuda.com lub kontaktujących się z Administratorem i przekazującym mu swoje Dane w związku z zawarciem i wykonywaniem umów. Ma to zastosowanie do osób fizycznych, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą, pracowników podmiotów gospodarczych a także osób ubiegających się o zatrudnienie (dalej ”Uprawnieni”).

Polityka prywatności zawiera w szczególności informacje, jakie wynikają z art. 12 i art. 13 RODO, które są przekazywane w trakcie pozyskiwania Danych. Przetwarzanie Danych określone w Polityce prywatności realizowane jest przez Administratora Danych: Zuzannę Mierzejewską, przedsiębiorcę, wpisaną do CEIDG pod firmą: „Kreatywne Cuda Zuzanna Mierzejewska, z siedzibą : 02-784, Warszawa, ul Herbsta 1/64, NIP: 95 122 20 270, REGON: 364809538.

Uprawniony przed przejściem do innych zakładek serwisu lub przekazaniem Danych powinien najpierw zapoznać się z Polityką prywatności.
Informuje ona o:

 • Zasadach przetwarzania Danych Uprawnionych,
 • Administratorze Danych,
 • Rodzaju przetwarzanych Danych,
 • Celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych,
 • Czasie przetwarzania Danych,
 • Zasadach udostępniania Danych,
 • Korzystaniu z plików cookies,
 • Przysługujących prawach.

UWAGA! Przed przekazaniem swoich Danych np. w związku z zawarciem umowy z Administratorem czy też w innych przypadkach, każdy Uprawniony powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności. W szczególności wysłanie podpisanej umowy oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Polityki prywatności” i ją akceptuje. Polityka prywatności jest dostępna na stronie Administratora: www.ekocuda.com.pl w wersji PDF, co umożliwia jej pobranie też dla celów archiwizacji. .
Udostępnianie Danych przez Uprawnionego jest dobrowolne, ale w przypadku zawarcia i wykonania umowy jest to konieczne aby mogła być ona zrealizowana.

 1. Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadku przekazywania Danych przy wykorzystaniu:
  1) Strony Internetowej Administratora: www.ekocuda.com
  2) poczty elektronicznej: kontakt@ekocuda.com; zuzanna.meierzejewska@ekocuda.com
  3) drogą pocztową:, 02-784, Warszawa, ul Herbsta 1/64
  4) telefonicznie: + 48 693 520 281

Zgodne z prawem jest pozyskiwanie i przetwarzane przez Administratora Danych w poniższych celach:
– zawarcie i wykonania umowy zawartej przez Administratora oraz Uprawnionego (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
– realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (albo osobę trzecią), co obejmuje marketing bezpośredni produktów (usług) Administratora, np. przekazywania informacji o nowych imprezach targowych (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
– określenie zachowani i preferencji Uprawnionych, w ramach plików cookies (jeśli Uprawniony zaznaczy taką opcję i będzie to zgodne z wymogami art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego),
– w związku z procesem rekrutacji (zatrudniania) pracowników/innych osób (art. 6 ust. 1 pkt. b lub c RODO)

Przetwarzanie Danych w związku z zatrudnieniem w oparciu o Kodeks pracy

W procesie rekrutacji przekazywane Dane (CV) są przetwarzane w zakresie jaki wynika z przepisów prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. Jeśli aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one dalej wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Aplikant może, z własnej inicjatywy przekazać takie dodatkowe informacje i wyrazić jednak zgodę na ich przetwarzanie.

W związku z zatrudnieniem Dane będą przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków związanych z procesem zatrudnienia (umowa o pracę – art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy; umowa cywilnoprawna – art. 6 ust. 1 lit. b);
 • w związku z ewentualnymi roszczeniami związanymi z zatrudnieniem (np. zarzut dyskryminacji) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przekazania Danych w CV, będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji (wybór pracownika), po tym Dane innych osób zostaną usunięte. Uprawniony może oświadczyć, iż wyraża zgodę na ich dłuższe przetwarzanie. Powinien jednak wskazać maksymalny czas ich przetwarzania, np. okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu jego Dane zostaną usunięte.

Pozyskiwanie i przetwarzanie Danych w innych przypadkach

W zakresie innym niż zawieranie umów, Administrator może pozyskiwać Dane w związku z prowadzoną przez siebie działalnością np. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane zebrane są wyłącznie w celu i zakresie dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. Uprawniony ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania takich Danych (art. 21 ust. 1 i nast. RODO).

Obowiązki informacyjne Administratora

Administrator przekazuje Uprawnionemu (innej osobie, której Dane dotyczą) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych w momencie ich pozyskiwania (art. 12 i 13 RODO). Wykaz tych informacji znajduje się na końcu Polityki prywatności.

Udostępnienie Danych innym osobom.

Dane mogą być udostępnione osobom (też podmiotom gospodarczym) świadczącym usługi na rzecz Administratora (ich podwykonawcom), np. w związku z wykonywaniem usług księgowych, doradztwa prawnego, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Administrator będzie posiadać odpowiednie porozumienie z takimi osobami, zgodne z wymogami RODO.

Wybrane Dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

Okres przetwarzania Danych.

Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres jaki jest niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, po czym Dane są usuwane.

Zawarcie i realizacja umowy

Dane są przetwarzane przez czas wykonywania umowy i przez okres jaki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących; np. przez okres 3 lub 10 lat zgodnie z przepisami k.c. dotyczącymi okresów przedawnienia, lub 5 lat w przypadku przepisów prawa podatkowego.

Zaprzestanie przetwarzania; usunięcie Danych

Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie Danych nastąpi zawsze w przypadku:
1) wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez uprawnionego (art. 7 ust. 3 RODO),
2) zgłoszenie sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 21 ust. 1-5 RODO), a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
3) upływu okresu czasu, na który została udzielona zgoda,
4) cel przetwarzania został osiągnięty (dane nie są już niezbędne do osiągniecia celów, dla których były przetwarzane).

Uprawnienia

Prawa Uprawnionego określone zostały w dalszej części Polityki prywatności – Informacje przekazywane Uprawnionym

Administrator w przypadku otrzymania Państwa Danych podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu zapewnienia ochrony prywatności zgodnie ze standardami przewidzianymi przez przepisy prawa w szczególności określone w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Ochrona przez spamami. Każdy z Państwa, będący osobą fizyczną może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora, informacji marketingowych (informacji handlowych), jeśli będą one przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e- mail, sms), co wynika z art. 4 w związku z art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mogą Państwo w tym celu podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Zgoda powinno być jednoznaczna i nie może wynikać z innej czynności prawnej.

Wzór zgody:

„Przekazując adres poczty elektronicznej/nr telefonu wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgoda została wyrażona dobrowolnie i może zostać odwołana w każdym czasie.

Odwołanie zgody

„Anuluję moją zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną przez Zuzannę Mierzejewską, przedsiębiorcę, działającą pod firmą „Kreatywne Cuda Zuzanna Mierzejewska” Żądania osoby uprawnionej związane z zaprzestaniem przetwarzania Danych (wycofanie zgody, usunięcie danych – „prawo do bycia zapomnianym”, sprzeciw albo wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną) należy kierować:
– na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@ekocuda.com, zuzanna.meierzejewska@ekocuda.com- drogą pocztową na adres:, : 02-784, Warszawa, ul Herbsta 1/64,

Żądanie może brzmieć:

„Cofam moją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych moich w celach związanych z przeprowadzaniem imprez organizowanych przez Zuzannę Mierzejewską, przedsiębiorcę, działającą pod firmą „Kreatywne Cuda Zuzanna Mierzejewska”,

Dostęp do Danych

Dostęp do Danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

2. Kontakt z Administratorem:

– droga elektroniczna: adres Administratora: kontakt@ekocuda.com, zuzanna.meierzejewska@ekocuda.com- droga pocztowa na adres:, : 02-784, Warszawa, ul Herbsta 1/64,
c) telefonicznie: + 48 693 520 281

Polityka plików „cookies”

1) Administrator w przypadku wykorzystywania na stronie www.ekocuda.com tzw. plików cookies („ciasteczek”) udziela Państwu informacji na ten temat stosownie do wymagań przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2) Prawo telekomunikacyjne przewiduje potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych, co dotyczy Administrator, zgody użytkowników portali internetowych na przechowywanie i stosowanie plików „cookies”. Stosownie do brzmienia art. 173 Prawa telekomunikacyjnego zgoda taka może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika, telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W takim przypadku serwisy internetowe (strona WWW) muszą uprzednio poinformować Państwa o stosowaniu „cookies”.
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
5) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się”